Informace o zpracování osobních údajů

 

Vážený zákazníku,


tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby/výrobky/zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a platnou legislativou ČR. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o., se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČ: 440 14 171, DIČ: CZ44014171, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 3050 obchodního rejstříku. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně
zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail: mail@baljer-zembrod.cz .

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresu bydliště/sídla/místa podnikání, bankovní spojení, e-mail a telefon zákazníka (smluvní strany), případně označení kontaktní osoby a její údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail), označení poskytnuté služby/zhotovení díla/ uskutečněné obchody. U zákazníků-právnických osob-zpracováváme osobní údaje statutárního orgánu společnosti a případně pověřené kontaktní osoby (jméno, příjmení, funkce, e-mail a telefonní číslo).
Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás – jako zákazníka-případně z veřejných zdrojů (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, internetová informace o spolehlivém plátci DPH).

3. Vaše údaje zpracováváme  především z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy, případně na základě Vámi uděleného souhlasu, pokud bude nezbytné tento souhlas od Vás požadovat, a dále z důvodu nezbytnosti pro plnění právních povinností vyplývající ze zákona o účetnictví a příslušných daňových zákonů v aktuálních zněních, v neposlední míře i z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti (zejména úhrada ceny Vám poskytnutého plnění a v případě nesplnění této povinnosti k jejímu vymáhání zákonnými prostředky.)

4. Naše společnost nezpracovává žádné citlivé údaje svých zákazníků a smluvních partnerů.

5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje výrobních a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb, výrobků a zboží.

6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním Vašich osobních údajů, můžete ho
kdykoliv odvolat.

7. Naše oprávněné zájmy ke zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj výrobní a obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb, výrobků a zboží.

8. K Vašim osobním údajům mají v nezbytném rozsahu přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a spolupracují s naší společností. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jsou to zejména poskytovatelé daňových, právních a IT služeb. Na Vaši písemnou žádost Vám sdělíme, které firmy nám tyto služby poskytují.

9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který je zpracováváme (zpravidla po dobu 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu), případně po dobu stanovenou ve Spisovém a skartačním řádu naší společnosti.

10. Z důvodu plnění smlouvy s konkrétním odběratelem poskytujeme v rámci členských zemí EÚ-výrobcům strojních zařízení-tyto základní osobní údaje: jméno, příjmení a doručovací adresu odběratele. Jiné Vaše osobní údaje do zahraničí nepředáváme, a to ani v rámci členských států EU ani států třetích zemí mimo EU.

11. Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování ani profilování.

12. K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme zabezpečený počítačový systém s omezeným přístupem osob. Osobní údaje vedené v listinné podobě a počítače jsou uloženy v zabezpečených a důkladně chráněných prostorách.

13. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Můžete písemně požádat o přístup k Vaším osobním údajům, máte právo na jejich opravu či úpravu nebo můžete požádat o výmaz (jsou-li k výmazu dány zákonné důvody). Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby nebo vznést písemnou námitku proti jejich zpracování. Námi zpracovávané údaje můžete také
přenést k jinému správci údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz. www. uoou.cz).

14. Žádost na úpravu, vymazání nebo jiné změny osobních údajů nám zašlete na: mail@baljer-zembrod.cz