Kompletní linka na výrobu stavebního řeziva pro Pilu Surý

Pila Surý s.r.o.

Rodinná společnost PILA SURÝ s.r.o. v Hošťálkové na Vsetínsku, vedená bratry Lubomírem a Radkem Surými, je zaměřena hlavně na výrobu stavebního řeziva při ročním pořezu cca 50 tis. m3 smrkové kulatiny v čepových průměrech 12–90 cm. Vlastní pořez bratři Suří realizují na dvou pilařských provozech v Hošťálkové (Horní pila a Dolní pila), které průběžně modernizují za pomoci různých dotačních programů, spolufinancovaných Evropskou unií, a při letité spolupráci se společností BALJER-ZEMBROD spol. s r.o., s cílem pilařskou kulatinu co nejlépe zhodnotit a dosáhnout při tom co největší výtěž .

.Linak na zpracování řeziva

Bratři Lubomír (vlevo) a Radek Suří s jednatelem společnosti Baljer-Zembrod Ing. Marcelem Koubkem (uprostřed) před výsledkem jednoho z zatím šesti společně zrealizovaných projektů

Od výroby střešních latí k výstavbě Horní pily…

Svoji činnost v oboru zpracování dřeva Lubomír a Radek Suří zahájili v roce 2004 výrobou střešních latí. Využili k tomu místní zemědělský areál s rámovkovou pilnici, kde si kulatinu, zprvu získávanou z rodinných lesů a později také nakupovanou, nechávali tzv. pořezem ve mzdě zpracovávat do podoby neomítaných fošen. Ty pak v jedné z pronajatých hal, do níž si pořídili starší rozmítací pilu, spolu s prvním zaměstnancem zpracovávali na již zmíněné střešní latě, dodávané tesařům či menším stavebním firmám v regionu. S vlastní pilařskou výrobou započali v roce 2008, kdy si tehdy ještě coby živnostníci nechali postavit na opačném (horním) konci obce nový pilařský areál s pásovkovou pilnicí a mechanizovaným manipulačním skladem kulatiny se současnou roční přejímkou cca 50 tis. m3 dřevní hmoty v jedné směně. Areál vyrostl na ploše asi 0,8 hektaru a majitelé ho průběžně modernizují menšími či většími investicemi do nových technologií. První společný projekt s BALJER-ZEMBROD, zrealizovaný v roce 2009, se týkal pilnice se svislou kmenovou pásovou pilou, za kterou byla zařazena rozmítací pila PAUL BM-750 s výškou řezu do 160 mm, dodaná v ceně za cca 50 tis. EUR. „Tuto pilu jsme v roce 2015, po zhruba šesti letech provozu ve snaze pořez ještě více zefektivnit, opět ve spolupráci s BALJER-ZEMBROD nahradili ucelenou výrobní linkou s vloženou kombinovanou omítací a rozmítací pilou PAUL SGL-1218 se čtyřmi přestavitelnými pouzdry s výškou řezu do 180 mm. Šlo o investici za celkem asi 480 tis. EUR,“ pochlubil se starší z bratrů Lubomír s tím, že na tomto zařízení firma rozmítá a omítá veškeré neomítané řezivo s minimální tloušťkou 18 mm, směřující od kmenové pásové pily. (obr. 2, 3, 4)

Výrobní linka s kombinovanou omítací a rozmítací pilou PAUL SGL-1218      Výrobní linka s kombinovanou omítací a rozmítací pilou PAUL SGL-1218      Výrobní linka s kombinovanou omítací a rozmítací pilou PAUL SGL-1218

Výrobní linka s kombinovanou omítací a rozmítací pilou PAUL SGL-1218 pro zpracování neomítaného řeziva s výškou řezu do 180 mm, dodaná v rove 2015

 

Mezi tím v roce 2013 firma uskutečnila se svým osvědčeným dodavatelem i první větší modernizaci manipulační linky kulatiny. Do ní byl tehdy zařazen za cca 100 tis. EUR zakoupený frézový odkorňovací stroj s integrovaným reduktorem kořenových náběhů, určený primárně pro odkorňování silné kulatiny (v průměrech 25+ cm) pro pořez na pásové pile. O pět let později (2018) byla manipulační linka doplněna ještě elektronickou přejímkou kulatiny, detektorem kovů a kolejovým třídícím a manipulačním vozíkem BALJER ZEMBROD s novým hydraulickým jeřábem ESX o dosahu 15 m, kterým jsou výřezy, tříděné do celkem osmi boxů (4 na každé straně) podle délky, průměru (± 2 mm) a kvality, ukládány do příslušných skládek. „No a v první polovině letošního roku (2021) jsme původní frézový odkorňovač nahradili novou technologií odkornění za cca 280 tis. EUR ve složení rotorový odkorňovací stroj ZE 903 a reduktor kořenových náběhů, umožňující nám odkorňovat jak silnou, tak i slabou kulatinu v čepových průměrech 12–90 cm. Díky této investici nemáme de facto žádný úběr na dřevě, na rozdíl od frézového odkorňování, kdy jsme tratili na průměru někdy až 1 cm. A navíc nám dřívější technologie neumožňovala odkorňovat slabší dřevní hmotu, jejíž dnešní zpracovávaný objem bychom v případě potřeby mohli až zněkolikanásobit,“ prozrazuje jednatel s dovětkem, že tato tzv. Horní a na zelené louce zbudovaná pila v současné době zpracovává ročně ve dvou směnách přes 35 tis. m3 kulatiny v průměrech od 25 cm výše. (obr. 5–11)

Manipulační sklad je od roku 2018 vybaven elektronickou přejímkou kulatiny     Manipulační sklad je od roku 2018 vybaven elektronickou přejímkou kulatiny     třídící a manipulační vozík Baljer-Zembrod     hydraulický jeřáb ESX s dosahem 15 metrů  

Manipulační sklad je od roku 2018 vybaven elektronickou přejímkou kulatiny, detektorem kovů a třídícím a manipulačním vozíkem Baljer-Zembrod s novým hydraulickým jeřábem ESX s dosahem 15 metrů

technologií odkornění      technologií odkornění ve složení rotorový odkorňovací stroj ZE 903      integrovaný reduktor kořenových náběhů

V roce 2021 byla manipulační linka vybavena novou technologií odkornění ve složení rotorový odkorňovací stroj ZE 903 s integrovaným reduktorem kořenových náběhů.

 

…až k zprovoznění a postupné modernizaci Dolní pily

Zbylých a na Horní pile vymanipulovaných asi 15 tis. m3 kulatiny v čepových průměrech 12–24 cm je totiž po vytřídění převáženo do již zmíněného zemědělského areálu, kde bratři Suří začínali a jehož část s plochou cca 1,2 ha postupně odkoupili. Zde pak průběžně s modernizací své první pily zprovoznili i svoji druhou tzv. Dolní pilu. Do jedné z bývalých zemědělských hal si pořídili starší pilařskou linku s agregátní technologií (hranolovací pilou), provozovanou zatím pouze v necelé jedné směně, na které při tzv. opakovaném průchodu vyrábí hranoly. Tyto hranoly a také některé řezivo v hrubších dimenzích, vyrobené na Horní pile, pak převáží do zde nově postavené výrobní haly s v roce 2019 instalovanou technologií tvořenou automatickým rozebíráním hrání, dvoupásovou vertikální dělící pilou STENNER s prořezem v tloušťce 2 mm a opětovným ukládáním řeziva do hrání. Tato technologie, tvořící investici ve výši cca 320 tis. EUR, je kvůli malému prořezu dělící pily využívána u hranolů buď k odřezání (omítnutí) případných zbytkových oblin, nebo pro rozmítání hrubšího řeziva na tenké dimenze v tloušťkách 17 a 19 mm (obr. 12, 13, 14).

technologie s dvoupásovou vertikální dělící pilou STENNER     dvoupásová vertikální dělící pila STENNER     dělící pila STENNER

K novému vybavení areálu Dolní pily patří mimo jiné v roce 2019 pořízená technologie s dvoupásovou vertikální dělící pilou STENNER

 

„Toto řezivo spolu s dalšími vybranými profily následně na základě požadavků našich zákazníků vysušíme, ohoblujeme a patřičně zabalené dodáváme tuzemským výrobcům příhradových vazníků, lepených nosníků apod., k nimž směřuje asi 80 % naší produkce,“ upřesňuje Lubomír Surý a dodává, že k stálým zákazníkům firmy patří i jeden domácí odběratel smrkového řeziva v truhlářské kvalitě, které je v požadovaném ročním objemu vyráběno vždy jednorázově během dvou týdnů pořezem cca 1500 m3 kulatiny ze zimní těžby. Zbylé řezivo je expedováno opět pouze na domácí trh k výrobcům dřevěných obalů, přičemž kvalitativně nejhorší boční je zpracováváno přímo ve firmě do podoby jednorázových palet.